W skład regulaminu sklepu internetowego DobreSiodla.pl wchodzi regulamin wypożyczania siodeł, dostępny:

dobresiodla.pl/warunki-wypozyczania-siodel

oraz regulamin główny, widoczny poniżej.

Regulamin

 1. Strona DobreSiodla.pl należy do:
  Firma Handlowo-Usługowa Gracja Sobótka z siedzibą w Wysiedle 20a 73-150 Łobez NIP: 6741000195.
 2. Firma Handlowa Gracja Sobótka prowadzi usługę pośredniczenia w sprzedaży towarów, w związku z tym na stronie znajdują się także oferty wystawione przez firmę:
  Firma Handlowa Krzysztof Sobótka z siedzibą w Wysiedle 20a 73-150 Łobez NIP: 8541760382,
  Wszelkie płatności za produkty są przekazywane do odpowiedniej firmy, która za obsługę zamówienia odpowiada osobiście.
 3. Zamówienia są realizowane drogą wysyłkową.
 4. Nasz sklep jest czynny 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. Każda transakcja potwierdzana jest fakturą lub paragonem po informacji odnośnie dopasowania towarów, przy sprzedaży wystawiane są proformy.
 6. Ceny produktów podane są w polskich nowych złotych, euro lub Rublach.
 7. Cena zamówienia jest sumą cen dostawy, produktów oraz dodatkowych opcji wybranych przez Państwa.
 8. Do złożenia zamówienia konieczne jest podanie danych kontaktowych oraz danych potrzebnych do wystawienia faktury. Istnieje możliwość wystawienia faktury na osobę fizyczną.
 9. Po złożeniu zamówienia wysyłana jest wiadomość potwierdzająca na podany w zamówieniu adres e-mail.
 10. W sytuacji, gdy Użytkownik nie zdecyduję się w przypadku niedostępności produktu na nabycie innego, oraz przy zwrocie, sklep zobowiązuje się do zwrotu świadczonej ceny w ciągu 14 dni od otrzymania zwracanego towaru.
 11. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość. Bezpłatne dodatki nie podlegają wymianie ani reklamacjom.
 12. W uzasadnionych przypadkach. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez odbiorcę, który nieterminowo regulował należności za zamówiony towar lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.
 13. Dostawa. Koszt przesyłki doliczany jest do zamówienia i podawany na samym końcu.
 14. Płatność może być dokonywana w następujący sposób przelewem bankowym, za pobraniem lub poprzez odbiór osobisty.
 15. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny, składając w terminie 14 dni od dnia wydania towaru stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 16. Towar zwracany w razie odstąpienia od umowy bez podania przyczyny należy przesłać na adres Wysiedle 8a 73-150 Łobez. Towar musi być w stanie idealnym, takim samym w jakim był przy zakupie.
 17. Użytkownik nie może kopiować, modyfikować ani rozpowszechniać treści, zdjęć logotypów beż uprzedniej zgody producentów, Administratora.
 18. Reklamacje na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinny być składane pisemnie – na adres email: sklep@dobresiodla.pl w tytule prosimy wpisać: REKLAMACJA. Jako że sprzedawane towary są używane, reklamować można tylko z powodu wad ukrytych, których nie było widać na zdjęciach, albo nie były uwzględnione w opisie.
 19. W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data oraz nr zamówienia, data doręczenia produktu, data wystąpienia wady, nr zamówienia , dane kontaktowe Użytkownika oraz Sklepu , wskazanie żądania wraz z własnoręcznym podpisem.
 20. Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie najpóźniej w terminie 7 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Użytkownika.
 21. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Kupujący może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny zakupu dokonując przelewu na podane przez Użytkownika konto.
 22. Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Użytkownika adres e-mail lub adres korespondencji.
 23. W przypadku uznania reklamacji, Sklep niezwłocznie podejmuję działania w celu realizacji jej treści.
 24. Sklep weryfikuje zasadność reklamacji i informuje mailowo na adres wskazany przez klienta w formularzu reklamacyjnym. Jeżeli reklamacja zostanie uznana towar uszkodzony zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu. Jeżeli reklamacja zostanie uznana za bezzasadną, sklep ustala z Klientem mailowo czy zakupiony towar zostanie odesłany do Klienta na jego koszt, czy też zostanie zutylizowany.
 25. W przypadku reklamacji bez względu na to jaką formę płatności wybrał Klient, sklep zwraca pieniądze klientowi na wskazany przez niego nr konta lub przekazem pocztowym. Informacje te zostaną ustalone z Klientem drogą mailową.
 26. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 27. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego sklep : oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t.j. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./
 28. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu zobowiązując się do niezwłocznego poinformowania Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Sklepu oraz wysłania jego treści na adres email wskazany przez Użytkownika. Zmieniony lub zmodyfikowany regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.

 

Wypożyczamy także siodła na przymiarkę. W takim wypadku należy dopisać przy zakupie siodła o chęci przymierzenia. Wymagana jest kaucja w wysokości pełnej wartości siodła. Klient pokrywa koszty wysyłki kurierem. Czas na przymiarkę siodła wynosi 24h od momentu otrzymania paczki. Po upływie tego czasu klient ma obowiązek poinformować sklep o swojej decyzji i w przypadku chęci odesłania siodła zrobić to niezwłocznie i odesłać siodło przesyłką kurierską wraz z dowodem zakupu. Siodło musi być w stanie idealnym. Wszelkie uszkodzenia będą pokrywane z kaucji. Jeśli klient nie określi swojej decyzji przez kolejne 24h godziny uznaje się że kupił siodło i transakcja jest zakończona.

W przypadku zwrotu paczka nie może być wysłana za pobraniem. Nie przyjmujemy takich paczek. Pieniądze są zwracane na konto po sprawdzeniu wszystkiego i dostarczeniu wymaganych dokumentów.

Dane osobowe i Polityka prywtatności

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu oraz umowy jaką zawiera Użytkownik z Administratorem poprzez rejestracje dokonywaną za pomocą formularza.

 1. Administratorem danych są firmy wymienione w punkcie pierwszym.
 2. Podane dane zostaną wykorzystane w celu:
 • zawarcia i realizacji umów kupna-sprzedaży,
 • wysyłki newslettera,
 • przesyłania (za uprzednią zgodą) wiadomości zawierających informacje handlowe.
 1. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Właściciel serwisu zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie udostępniania ich osobom trzecim.
 3. Użytkownik rejestrując się na stronie dobresiodla.pl wyraża zgodę na przetwarzanie danych w celu należytego wykonywania umowy pomiędzy nim, a firmami oferującymi swoje produkty na stronie dobresiodla.pl
 4. Użytkownik podaje swoje dane osobowe potrzebne do rejestracji dobrowolnie.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, zarządania ich kopii, zmiany, usunięcia, przeniesienia, oraz sprzeciwienia się ich dalszemu przetwarzaniu.
 6. Dane będą przechowywane do momenty zażądania ich usunięcia przez użytkownika, lub końca działalności serwisu.
 7. W przypadku żądania usunięcia danych koniecznych do należytego wykonywania umowy, Konto Użytkownika zostaje usunięte. Administrator wysyła informacje na podanego przez Użytkownika e-maila.
 8. W przypadku powzięcia przez Administratora wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika danych rejestracyjnych, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  • wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
  • natychmiastowego zablokowania wykonania usługi do czasu wyjaśnienia sprawy.
 9. Administrator serwisu zobowiązuje się do zastosowania środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych w szczególności przez zabezpieczenie danych przed ich udostępnieniem osoba nieupoważnionym.
 10. Zabronione jest publikowanie oraz wykorzystywanie w celach marketingowych przez Użytkownika danych osobowych w tym zdjęć osób trzecich bez ich zgody. Administrator nie odpowiada za działanie Użytkownika niezgodne z prawem, jeżeli nie posiadał informacji o naruszeniu. Po powzięciu przez Administratora informacji o naruszenia prawa jest on zobowiązany do powzięcia natychmiastowych działań w celu usunięcia skutków wywołanych łamaniem prawa.
 11. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.